ROZPOCZĘCIE na placu przed kościołem

 - Powitanie zgromadzonych przez głównego celebransa.

 - Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców.

 

Dziecko 1:

Kochani Rodzice!O jedno tylko teraz gorąco prosimy, 

żeby wasze ręce nas pobłogosławiły.  

Dziecko 2:

Gdy nas obdarzycie tak wielkimi darami, 

wejdziemy do kościoła, by się modlić z wami.

Dziecko 3:

Tam spotkamy Jezusa w Słowie i Chlebie, 

bo On z nami przebywa na ziemi i w niebie.

rodzice błogosławią swoje dzieci - czynią znak krzyża nad dziećmi.

kapłan kropi wodą święconą dzieci i zebranych na placu

Procesyjne wejście do kościoła 

 

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW. - Znak krzyża i pozdrowienie.

 Prośba rodziców o udzielenie komunii św. : Rodzice (przykład)

Księże Proboszczu, 

jak przed laty prosiliśmy dla naszych dzieci

o chrzest i łaskę wiary, 

dziś pragniemy by otrzymały największy dar,

 jakim jest sam Jezus Chrystus w Komunii Świętej.

Ty  Kapłanie  sam pragniesz,

by nasze dzieci były blisko Boga,

więc świadomi  doniosłości  tego  wydarzenia

prosimy Cię, 

abyś udzielił naszym dzieciom 

PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

 (…)

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36)
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła.
A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab)
Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, *
Jego łaska trwa na wieki.
Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 31b-39)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź».
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam moje owce, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (J 10, 11-16)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa irozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».
Oto słowo Pańskie.
(…)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość, dar życia i łaskę chrztu Świętego 

w tej wyjątkowej chwil życia,

pragniemy uroczyście odnowić naszą miłość

i przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. 

 (zapalanie świec od paschału )

 Kapłan: Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni

prosili dla was o Chrzest św. i zobowiązali się,

że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym.

Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła.

Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej,

od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną,

a dziś Wy zapalacie świecę komunijną.

 Kapłan: Czy wyrzekacie się ducha złego?

Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego?

 Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ciało

przyjmiecie po raz pierwszy w Komunii świętej?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzymy.

 Kapłan: W dzień uroczystości I Komunii Świętej złóżcie

drogie dzieci, Panu Jezusowi również przyrzeczenia.

Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?

Dzieci: Przyrzekamy

Kapłan: Czy przyrzekacie zachowywać w życiu przykazania Boskie

i kościelne?

Kapłan: Czy postanawiacie żyć w łasce uświęcającej jako dzieci Boże?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Mszę świętą

i przystępować do sakramentów świętych?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na katechezę?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, 

której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Synu naszym

Dzieci: Amen 

  

Modlitwa powszechna:

            Dziecko 1.

Módlmy się za Kościół święty, 

aby karmił wszystkich chrześcijan

słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym. 

Ciebie prosimy…

Módlmy się za rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół,

aby cieszyli się darem głębokiej wiary, 

zdrowiem, pokojem serca i radością życia.

Ciebie prosimy…

 

Dziecko 2.

Módlmy się za kapłanów, katechetów i nauczycieli, 

którzy pomagali nam w przygotowaniu 

do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej,

aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem i tymi darami, 

które potrzebne im są do szczęścia i do zbawienia.

Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za dzieci,

które w tym roku po raz pierwszy 

przyjmą Jezusa w Komunii Świętej,

aby kochały Go całym sercem i wiernie przy Nim trwały.

Ciebie prosimy…

 

            Dziecko 3.

Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, 

aby dobry Bóg obdarzył ich miłosierdziem

i pełnią szczęścia w niebie. 

Ciebie prosimy…

Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych,

aby każdy z nas był wdzięczny za dar Eucharystii i

przeżywał z wiarą i miłością 

każde spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. 

Ciebie prosimy… 

(…) 

Procesja z darami:

Kosz owoców, Chleb, Wino i Woda

 (…)

 Podziękowania:

Dziecko 1:Panie Jezu dziękujemy, za dzisiejszy dzień,

że jesteś z nami w Komunii Świętej. Kocham Cię

Dziecko 2:Dziękujemy Ci za księdza Proboszcza i za Kościół, Kocham Cię

Dziecko 3:Dziękujemy Ci za Rodziców, rodzinę, bliskich i przyjaciół, Kocham Cię

Spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych we środę po mszy św. o godz. 17:15.

Spowiedź przed pierwszą komunią i poświęcenie medalików w Ownicach we czwartek o 18:00, w Głuchowie w piątek o 15:30, w Lemierzycach w piątek o 18:00

Pierwsza Komunia św. w sobotę w Ownicach o godz. 10:00, w Lemierzycach o godz. 12:00 w Głuchowie o godz. 14:00.

A.D. 2020/2021

WESPRZYJ PARAFIĘ

Pomóż rozwijać się

Numer konta parafii:

46 8355 0009 0002 0327 2000 0001

Bóg zapłać

Dzisiaj jest

sobota,
12 czerwca 2021

(163. dzień roku)